مجموعه مسکونی مروارید

طراحی مجموعه مسکونی مروارید در غرب تهران بر اساس الگوی معماری سنتی انجام شده است. در طراحی مجتمع مسکونی تعریف یک بافت همسان در طراحی برج های جدا از هم لحاظ شده است.

مجتمع مسکونی مروارید

این مجموعه شامل 5 بلوک و برج مسکونی با تنوع 18 تا 28 طبقه است. تراکم بالا و ارتفاع بلوک ها نسبت به همجواری های اطراف شهری عمدتا مسکونی کوتاه مرتبه ، طراحان را به تعریف یک مفهوم منحصر به فرد برای ایجاد یک بنای یادبود در مقیاس شهری واداشت. برج های موجود  بر اساس ضوابط هرمی شکل گرفته بودند و طراحی برج با ارتفاع مختلف کنارهم یکی از چلش های طراحان در طراحی حجم ونمای برج ها بود .در مرحله اول طراحی معماری سنتی ایرانی در ساختمان های بلندمرتبه مورد بررسی قرار گرفت.

ایده طراحی برج . طراحی مجموعه مسکونی . طراحی مجتمع مسکونی

معماری سنتی ایرانی به دو روش : نخست،  تعریف یک گستره رنگی از زمین به آسمان، از قهوه ای مایل به آبی و دوم، ایجاد یک نسبت و ترکیب طاق بندی در نما ، نسبت به یک موضوع طراحی بلند مرتبه راهکار ارائه داده است. روش دوم به منظور طراحی یک بافت روی نما در طراحی برج در نظر گرفته شده است. بافت متشکل از اندازه های مختلف قوس و قاب بندی های متوالی در اندازه و تناسب های مختلف ، ساختمان را به عنوان ساختاری یکپارچه تعریف می کند.

در شب هنگام نیز این قاب بندی های متنوع و یکسان بر بدنه برج روشن می شود. در نتیجه ساختمان بلند به عنوان یک لندمارک شهری نمود پیدا کرده است. طراحی مجموعه مسکونی در این پروژه از یک پژوهش بر مبنای شناخت الگوی ظاهری متناسب با بوم و زمینه فرهنگی شروع وبه یک بافت متفاوت در طراحی برج منتج شده است.

این لندمارک شهری به علت بهره گیری از زبان آشنای فرمی و  زبان معماری سنتی حوزه ایران می تواند نمونه موفقی جهت ساختارهای بلند مرتبه ،  طراحی برج و طراحی مجتمع مسکونی باشد.